Marka başvuru dosyalarının ACT PATENT tarafında hazırlanabilmesi için, aşağıdaki bilgi ve belgelerin tarafımıza sağlanması gerekmektedir:

1. Başvuru sahibi bilgileri :

Başvuru sahibi gerçek kişi ise adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası ve vergi kimlik numarası, uyruğu, tüzel kişi ise ticaret unvanı, vergi numarası,

Adres, telefon ve faks numaraları, elektronik posta adresi,

2. En az 5x5 ve en fazla 7x7 cm. ebadında 5 adet Marka örneği,

3. Markanın üzerinde kullanılacağı ürün ve/veya hizmetlerin listesi,

4. Rüçhan Hakkı talep ediliyorsa:

Önceki bir başvuruya dayanan rüçhan hakkından yararlanmak için, ilk başvurunun yapıldığı devletin yetkili makamından alınacak rüçhan hakkı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi

Başvuru sahibi mal ve/veya hizmetlerin markayla birlikte bir sergide teşhirinden kaynaklanan korumadan yararlanmak istiyorsa, serginin açıldığı devletteki serginin düzenleyicilerinden alınacak, teşhir olunan mal ya da hizmetlerin türleri ve malın ya da hizmetin markayla birlikte sergide görünür şekilde sergilendiği tarih ile serginin resmi açılış tarihinin yer aldığı belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin noter tasdikli Türkçe çevirisi ile markanın tasdikli örneği

5. Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise noter tasdikli teknik şartname,

6. Vekaletname

7. Markanın kapsadığı sınıf sayısına ve varsa rüçhan talebine göre belirlenen ödemenin yapıldığını gösterir banka dekontu